Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Chúng tôi chủ trì và thực hiện thiết kế các cầu Lộ Bằng, Tắc Vân, Trà Kha & Khúc Tréo. Với điều kiện địa hình công trình xây dựng ven sông, tầng địa chất bề mặt có chiều dày quá lớn nhưng có sức kháng cắt nhỏ và công trình mới được xây dựng ngay trên vị trí cầu cũ đòi hỏi phải có những giải pháp kỹ thuật độc đáo. Các công trinh này có qui mô và tiêu chuẩn thiết kế:

  • Cấp tải khai thác: H30 - XB80, có kiểm toán với cấp tải HL93 theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05
  • Tiêu chuẩn thiết kế: 22TCN 18-79

Page 8 of 8