Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Trụ phòng va cầu Sở Thượng:

  • Vị trí: cầu Sở Thượng, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
  • Qui mô:
    • Cấp sông: cấp V.
    • Cấp tải trọng: Va trực tiếp: 15 tf
    • Va tiêu năng: tàu tự hành 100 DWT, sà lan kéo 100 DWT
    • Kết cấu trụ va: 4 cụm trụ va cho 2 trụ nhịp thông thuyền. Mỗi trụ 4 cọc ống thép D508mm

Cầu Bà Tơ:

- Vị trí: nằm trên đường tỉnh ĐT 854, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

- Cấp đường: đường cấp IV đồng bằng, Vtk=60 km/h

- Cấp tải trọng: HL93

- Khổ cầu: 2 làn xe x 3,5m + 2 gờ lan can x 0,5m = 8,0m

- Sơ đồ nhịp: 1 nhịp x 24,54m

- Kết cấu nhịp: dầm BTCT ứng suất trước tiết diện chữ I (L=24,54m) liên hợp bản mặt cầu BTCT dày 180mm.

- Móng mố trụ: cọc ống ly tâm D600mm

- Tường chắn BTCT trên nền cọc D450mm

Cầu Hai Sang:

- Vị trí: nằm trên đường tỉnh ĐT 854, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

- Cấp đường: đường cấp IV đồng bằng, Vtk=60 km/h

- Cấp tải trọng: HL93

- Khổ cầu: 2 làn xe x 3,5m + 2 gờ lan can x 0,5m = 8,0m

- Sơ đồ nhịp: 1 nhịp x 18,6m

- Kết cấu nhịp: dầm BTCT ứng suất trước tiết diện chữ I (L=18,6m) liên hợp bản mặt cầu BTCT dày 180mm liên tục nhiệt.

- Móng mố trụ: cọc ống ly tâm D500mm

Cầu Mương Khai:

- Vị trí: nằm trên đường tỉnh ĐT 854, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

- Cấp đường: đường cấp IV đồng bằng, Vtk=60 km/h

- Cấp tải trọng: HL93

- Khổ cầu: 2 làn xe x 3,5m + 2 gờ lan can x 0,5m = 8,0m

- Sơ đồ nhịp: 1 nhịp x 18,6m

- Kết cấu nhịp: dầm BTCT ứng suất trước tiết diện chữ I (L=18,6m) liên hợp bản mặt cầu BTCT dày 180mm.

- Móng mố trụ: cọc ống ly tâm D500mm

- Tường chắn BTCT trên nền cọc D400mm

Cầu Xẻo Mát:

- Vị trí: nằm trên đường tỉnh ĐT 854, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

- Cấp đường: đường cấp IV đồng bằng, Vtk=60 km/h

- Cấp tải trọng: HL93

- Khổ cầu: 2 làn xe x 3,5m + 2 gờ lan can x 0,5m = 8,0m

- Sơ đồ nhịp: 5 nhịp x 24,54m

- Kết cấu nhịp: dầm BTCT ứng suất trước tiết diện chữ I (L=24,54m) liên hợp bản mặt cầu BTCT dày 180mm liên tục nhiệt.

- Móng mố trụ: cọc ống ly tâm D500mm

- Tường chắn BTCT trên nền cọc D400mm

Cầu Rạch Sậy:

- Vị trí: nằm trên đường tỉnh ĐT 854, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

- Cấp đường: đường cấp IV đồng bằng, Vtk=60 km/h

- Cấp tải trọng: HL93

- Khổ cầu: 2 làn xe x 3,5m + 2 gờ lan can x 0,5m = 8,0m

- Sơ đồ nhịp: 12,5m + 18,6m + 12,5m

- Kết cấu nhịp: dầm BTCT ứng suất trước tiết diện chữ I (L=12,5m & 18,6m) liên hợp bản mặt cầu BTCT dày 180mm liên tục nhiệt.

- Móng mố trụ: cọc ống ly tâm D500mm

- Tường chắn BTCT trên nền cọc D400mm

Page 4 of 8