Brand Name
Tin Tức

Tin Tức

Thông tin hoạt động của TVEn

Sau thời gian thực hiện thủ tục, ngày 08/07/2010 Cục Bản quyền tác giả Việt Nam đã chính thức công nhận quyền tác giả và chủ sở hữu chương trình tính toán móng cọc....

Theo đó, các tác giả đồng thời là chủ sở hữu chương trình gồm có các ông:

  • Ông Nguyễn Hồng Ân
  • Ông Trần Quang Thiện

Chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 2052/2010/QTG của Cục Bản quyền tác giả Việt Nam

Như vậy, cùng với các chương trình tính có bản quyền khác, TVEn đã có thêm công cụ hổ trợ mạnh để phục vụ cho các khách hàng của mình, góp phần nâng cao chất lượng của giải pháp thiết kế.