Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Đặc điểm và qui mô công trình:

  • Cấp tải trọng khai thác: H13
  • Tiêu chuẩn thiết kế: 22TCN 272-05, AASHTO LRFD

Đặc điểm kết cấu:

  • Thượng tầng: dạng cầu dàn thép Bailey DS L=15.24m, 18.288m, 24.384m
  • Mố: mố rọ đá gia cố cọc tràm
  • Trụ: dạng trụ dẻo, cọc đóng thép hình

Các cầu đã thực hiện

  • Cầu Ông Ấu
  • Cầu Mương Trâu
  • Cấu Cái Chai