Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Các cầu nâng cấp tải trọng: cầu Rạch Tre, cầu Cả Ngỗ, cầu Rạch Chùa 2, cầu Rạch Gia, cầu Rạch Cầu và cầu Bằng Lăng

 •  Vị trí: trên tuyến đường ĐT.854 thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp;
 • Qui mô đường:
  • Cấp đường: đường cấp IV đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054:2005, Vtk=40 km/h;
  • Tải trọng trục thiết kế: 100 kN
  • Mặt cắt ngang: nền đường rộng 10m, mặt đường xe chạy rộng 7m;
  • Cấp công trình: cấp IV;
 • Qui mô cầu trước khi cải tạo:
  • Tiêu chuẩn thiết kế: 22TCN 18-79;
  • Tải trọng thiết kế: H18, X60;
  • Khổ cầu B=8m;
  • Tĩnh không: theo hiện trạng;
  • Cấp công trình: cấp IV
  • Kết cấu nhịp: dầm BTCT ứng suất trước liên hợp bản mặt cầu BTCT dày 180mm.
  • Móng mố trụ BTCT trên cọc BTCT 400x400mm;  

Tên cầu

Khổ cầu

Tải trọng thiết kế

Sơ đồ nhịp

Đặc điểm kết cấu nhịp

Đặc điểm mố/trụ

Rạch Tre

2 làn xe x 3,5 m + 2 lề x 0,5m = 8 m

H-18

12,5+18,6+12,5m

Dầm BTCT DƯL điển hình, bản mặt cầu 18cm f’c=30 MPa

+       Mố: BTCT trên móng 12 cọc 40x40, L=38m

+       Trụ: BTCT trên móng 12 cọc 40x40, L=38m

Cả Ngỗ

2 làn xe x 3,5 m + 2 lề x 0,5m = 8 m

H-18

12,5+18,6+12,5m

Dầm BTCT DƯL điển hình, bản mặt cầu 18cm f’c=30 MPa

+       Mố: BTCT trên móng 12 cọc 40x40, L=38m

+       Trụ: BTCT trên móng 12 cọc 40x40, L=38m

Rạch Chùa 2

2 làn xe x 3,5 m + 2 lề x 0,5m = 8 m

H-18

24,54m

Dầm BTCT DƯL điển hình, bản mặt cầu 18cm f’c=30 MPa

+       Mố: BTCT trên móng 12 cọc 40x40, L=45m

Rạch Gia

2 làn xe x 3,5 m + 2 lề x 0,5m = 8 m

H-18

24,54m

Dầm BTCT DƯL điển hình, bản mặt cầu 18cm f’c=30 MPa

+       Mố: BTCT trên móng 12 cọc 40x40, L=45m

Rạch Cầu

2 làn xe x 3,5 m + 2 lề x 0,5m = 8 m

H-18

24,54m

Dầm BTCT DƯL điển hình, bản mặt cầu 18cm f’c=30 MPa

+       Mố: BTCT trên móng 12 cọc 40x40, L=45m

Bằng Lăng

2 làn xe x 3,5 m + 2 lề x 0,5m = 8 m

H-18

24,54m

Dầm BTCT DƯL điển hình, bản mặt cầu 18cm f’c=30 MPa

+       Mố: BTCT trên móng 12 cọc 40x40, L=43m

 • Qui mô cầu sau cải tạo:
  • Tiêu chuẩn thiết kế: 22TCN 272-05;
  • Tải trọng thiết kế: HL-93;
  • Khổ cầu B=8m;
  • Tĩnh không: không thay đổi so với hiện trạng
  • Sơ đồ nhịp: không thay đổi so với hiện trạng
  • Cấp công trình: cấp IV
  • Kết cấu nhịp: dầm BTCT ứng suất trước liên hợp bản mặt cầu BTCT dày 180mm;
  • Móng mố, trụ BTCT trên cọc BTCT 400x400mm;
 • Hệ thống hạ tầng:
  • Hệ thống chiếu sáng:
   • Trụ đèn STK cao 8m, cần đèn cao 2m, vươn xa 1.5m.
   • Bóng đèn loại LED 126W, ánh sáng trắng.
  • Hệ thống cấp nước và ống kỹ thuật: kết cấu đỡ ống cấp nước, cáp quang và cáp điện.
  • Hệ thống an toàn giao thông thủy, bộ
 • Hoàn thành thiết kế: 12/2018
 • Hoàn thành xây dựng: 06/2019