Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Cuối năm 2016: kiểm định thử tải cầu Dinh Bà, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

  • Sơ đồ cầu: 5 nhịp x 24,54. Kết cấu nhịp BTCT DƯL, mố trụ BTCT trên nền cọc 35x35cm
  • Khổ cầu: 7m + 2 lề x 1m = 9,0 m
  • Tải trọng thiết kế: H18 theo tiêu chuẩn 22 TCN 18-79
  • Đánh giá cấp tải khai thác sau kiểm định theo QCVN 41:2016/BGTVT :
    • Xe thân liền: 29 tấn
    • Xe sơ mi rơ moóc: 37 tấn
    • Xe kéo rơ moóc: 42 tấn