Brand Name
STTPhần mềmMô tảTải về
PilePro

Chương trình tính toán móng cọc PilePro

 • PilePro là đề tài khoa học cấp Viện năm 2004, đã được đánh giá, nghiệm thu của Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông Vận tải ngày 19/10/2006;
 • PilePro đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả ngày 08/07/2010 của Cục Bản quyền tác giả;
 • PilePro là chương trình máy tính (Software) chuyên ngành xây dựng, dùng để phân tích sự làm việc của móng cọc trong nền đàn hồi theo mô hình Winkler. Tương tác giữa cọc - đất nền theo phương ngang theo mô hình gối lò xo được qui định theo tiêu chuẩn Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 10304:2014;
 • Các tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 10304:2014, AASHTO LRFD 1998 ÷ 2017, TCVN 11823:2017.

PilePro Version 21.20.06.02

 • Cho phép thực thi trong Windows 8.1, 10 và 11 (không sử dụng được trong Windows XP, Windows 7);
 • Chỉ sử dụng tiêu chuẩn TCVN 10304:2014, AASHTO LRFD 2017, TCVN 11823:2017;
 • Cập nhật thư viện sức kháng cọc theo vật liệu;
 • Sửa lỗi số, đồ họa.

Lưu ý:

 • Chỉ sử dụng khi dùng Hardlock phiên bản 21, các phiên bản khác của HardLock phải nâng cấp trước khi cài đặt và sử dụng
 • Máy tính phải cài đặt Net Framework 4.8 trở lên. Tải Net Framework 4.8 tại đây
Tải về

PilePro Version 21.17.12.1

 • Cho phép thực thi trong Windows 8.1, 10 và 11 (không sử dụng được trong Windows XP, Windows 7);
 • Chỉ sử dụng tiêu chuẩn TCVN 10304:2014, AASHTO LRFD 2017, TCVN 11823:2017;
 • Hiệu chỉnh phương pháp tính sức chịu tải của mũi cọc đóng trong đất rời theo AASHTO LRFD 2017. Cụ thể: Ở công thức 10.7.3.8.6g-1 trong AASHTO LRFD 2017 và công thức 68 - Điều 7.3.8.6.7 - phần 10 - TCVN 11823:2017 trong cách xác định ql hoặc qλ. Trong hệ đơn vị N-mm, giá trị ql = qλ lấy bằng 8 lần giá trị (0.047880259•N160) đối với cát và 6 lần giá trị (0.047880259•N160) đối với cát bột không pha sét;
 • Sửa lỗi số, đồ họa.

Lưu ý:

 • Chỉ sử dụng khi dùng Hardlock phiên bản 21, các phiên bản khác của HardLock phải nâng cấp trước khi cài đặt và sử dụng
 • Máy tính phải cài đặt Net Framework 4.6.1 trở lên. Tải Net Framework 4.6.1 tại đây
Tải về

PilePro Version 21.10.4.21

 • Cho phép thực thi trong Windows 8.1 và 10 (không sử dụng được trong Windows XP, Windows 7)
 • Chỉ sử dụng tiêu chuẩn TCVN 10304:2014, TCVN 11823:2017
 • Bổ sung, hiệu chỉnh phương pháp tính sức chịu tải của cọc khoan vít theo TCVN 10304:2014
 • Sửa lỗi số, đồ họa, bổ sung và điều chỉnh phần tính lún móng cọc, xác định giá trị db của cọc đóng trong đất dính và hiệu chỉnh phần nhập dữ liệu địa chất từ file Excel.

Lưu ý:

 • Chỉ sử dụng khi dùng Hardlock phiên bản 21, các phiên bản khác của HardLock phải nâng cấp trước khi cài đặt và sử dụng
 • Máy tính phải cài đặt Net Framework 4.7.2 trở lên. Download Net Framework 4.7.2 tại đây
Tải về

PilePro Version 20.15.9.20

 • Cho phép thực thi trong Windows 8.1 và 10 (không sử dụng được trong Windows XP, Windows 7)
 • Chỉ sử dụng tiêu chuẩn TCVN 10304:2014, TCVN 11823:2017
 • Bổ sung phương pháp tính sức chịu tải của cọc khoan vít theo TCVN 10304:2014
 • Sửa lỗi số, đồ họa, bổ sung và điều chỉnh phần tính lún móng cọc, xác định giá trị db của cọc đóng trong đất dính và hiệu chỉnh phần nhập dữ liệu địa chất từ file Excel.

Lưu ý:

 • Chỉ sử dụng khi dùng Hardlock phiên bản 20, các phiên bản khác của HardLock phải nâng cấp trước khi cài đặt và sử dụng
 • Máy tính phải cài đặt Net Framework 4.7.2 trở lên. Download Net Framework 4.7.2 tại đây
Tải về

PilePro Version 19.55.12.19

 • Cho phép thực thi trong Windows 8.1 và 10 (không sử dụng được trong Windows XP, Windows 7)
 • Thay thế tiêu chuẩn TCXD 205:1998 bằng tiêu chuẩn TCVN 10304:2014, TCVN 11823:2017
 • Bổ sung phương pháp tính sức chịu tải của cọc khoan vít theo TCVN 10304:2014
 • Sửa lỗi số, đồ họa, bổ sung và điều chỉnh phần tính lún móng cọc

Lưu ý:

 • Chỉ sử dụng khi dùng Hardlock phiên bản 19, các phiên bản khác của HardLock phải nâng cấp trước khi cài đặt và sử dụng
 • Máy tính phải cài đặt Net Framework 4.6.1 trở lên. Download Net Framework 4.6.1 tại đây
Tải về

PilePro Version 9.5.5.17

 • Cho phép thực thi trong Windows 7 (SP1), 8.1 và 10 (không sử dụng được trong Windows XP)
 • Nhập mặt cắt địa hình bằng ZWCad 2015+ hoặc AutoCAD R.2011
 • Hổ trợ nhập tọa độ cọc bằng ZWCad 2015+ hoặc AutoCAD R.2011
 • Thay thế hoàn toàn tiêu chuẩn TCXD 205:1998 bằng tiêu chuẩn TCVN 10304:2014
 • Bổ sung phương pháp tính sức chịu tải của cọc khoan vít theo TCVN 10304:2014
 • Sửa lỗi số, đồ họa

Lưu ý:

 • Chỉ sử dụng khi dùng Hardlock phiên bản 9 trở lên, các phiên bản khác của HardLock cần nâng cấp trước khi cài đặt và sử dụng
 • Máy tính phải cài đặt Net Framework 4.6.2 trở lên. Download Net Framework 4.6.2 tại đây
Tải về
2 RoadPro

Chương trình tính toán nền đường RoadPro

 • RoadPro là đề tài khoa học cấp Viện năm 2007, đã được đánh giá, nghiệm thu của Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông Vận tải ngày 24/10/2008;
 • RoadPro đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả ngày 08/07/2010 của Cục Bản quyền tác giả;
 • RoadPro là chương trình máy tính (Software) chuyên ngành xây dựng xây dựng, dùng để phân tích sự làm việc của nền đất dưới tác dụng của tải trọng theo 3 trạng thái giới hạn: cường độ (ứng suất và sức chịu tải đất nền), ổn định (trượt theo phương pháp Fellenius, Bishop), biến dạng (lún đàn hồi, lún cố kết) có xét đến một số giải pháp gia cố xử lý nền phổ biến: thay đất (đệm cát, khối vật liệu nhẹ EPS), vải địa kỹ thuật, gia cố sâu (cọc cát, giếng cát, bấc thấm, cọc xi măng - đất), cọc cứng (cọc BTCT, cọc gỗ);
 • Các tiêu chuẩn áp dụng: 22 TCN 262:2000, TCVN 11823:2017, 22 TCN 207:1992, 22 TCN 219:1994, TCVN 9844:2013, TCVN 9906:2014.

RoadPro Version 21.14.10.8

 • Cho phép thực thi trong Windows 8.1, 10 và 11 (không sử dụng được trong Windows XP, Windows 7);
 • Cập nhật các lỗi chương trình;
 • Điều chỉnh giải thuật phân tích ổn định trượt;
 • Sửa lỗi số, đồ họa.

Lưu ý:

 • Chỉ sử dụng khi dùng Hardlock phiên bản 21 trở lên, các phiên bản khác của HardLock cần nâng cấp trước khi cài đặt và sử dụng
 • Máy tính phải cài đặt Net Framework 4.6.1 trở lên. Tải Net Framework 4.6.1 tại đây
Tải về

RoadPro Version 20.15.6.20

 • Cho phép thực thi trong Windows 8.1 và 10 (không sử dụng được trong Windows XP, Windows 7);
 • Cập nhật các lỗi chương trình;
 • Cho phép nhập mặt cắt địa hình bằng ZWCad hoặc AutoCAD R.2011;
 • Sửa giải thuật phân tích ổn định trượt;
 • Sửa lỗi số, đồ họa.

Lưu ý:

 • Chỉ sử dụng khi dùng Hardlock phiên bản 20 trở lên, các phiên bản khác của HardLock cần nâng cấp trước khi cài đặt và sử dụng
 • Máy tính phải cài đặt Net Framework 4.7.2 trở lên. Download Net Framework 4.7.2 tại đây
 Tải về

Cập nhật mới nhất: RoadPro Version 9.5.5.17

 • Cho phép thực thi trong Windows 7 (SP1), 8.1 và 10 (không sử dụng được trong Windows XP);
 • Cập nhật các lỗi chương trình;
 • Cho phép nhập mặt cắt địa hình bằng ZWCad hoặc AutoCAD R.2011;
 • Sửa giải thuật phân tích ổn định trượt;
 • Sửa lỗi số, đồ họa.

Lưu ý:

 • Chỉ sử dụng khi dùng Hardlock phiên bản 9 trở lên, các phiên bản khác của HardLock cần nâng cấp trước khi cài đặt và sử dụng
  • Máy tính phải cài đặt Net Framework 4.6.2 trở lên. Download Net Framework 4.6.2 tại đây
 
3 AsphPav

Chương trình tính toán thiết kế áo đường mềm AsphPav

 • AsphPav là chương trình chuyên dùng để thiết kế áo đường mềm cho đường, bãi...;
 • Tiêu chuẩn áp dụng: 22 TCN 211:2006

AsphPav Version 21.14.10.8

 • Cho phép thực thi trong Windows 8.1, 10 và 11 (không sử dụng được trong Windows XP, Windows 7);
 • Cập nhật các lỗi chương trình;
 • Sửa lỗi số, đồ họa.

Lưu ý:

 • Chỉ sử dụng khi dùng Hardlock phiên bản 21 trở lên, các phiên bản khác của HardLock cần nâng cấp trước khi cài đặt và sử dụng
 • Máy tính phải cài đặt Net Framework 4.6.1 trở lên. Tải Net Framework 4.6.1 tại đây
Tải về
4 ReiConc

Chương trình tính toán bê tông cốt thép thường ReiConc

 • ReiConc là chương trình chuyên dùng để thiết kế kết cấu bê tông cốt thép thường cho mọi loại cấu kiện: dầm, cột, cọc với tiết diện bất kỳ theo 3 trạng thái giới hạn: cường độ, sử dụng và đặc biệt;
 • Xây dựng quan hệ Lực dọc - Moment cho tiết diện bất kỳ theo 2 trục tọa độ vuông góc;
 • Kiểm tra gần toàn diện các yêu cầu cấu tạo: chiều dày lớp bê tông bảo vệ, phân bố cốt thép chống nứt, cốt thép chống co ngót, cốt thép chống co giãn nhiệt...
 • Các tiêu chuẩn áp dụng: ACI 318-19, AASHTO LRFD 2017, TCVN 11823:2017
Tải về
5 RigidPav

Chương trình tính toán thiết kế áo đường cứng (mặt bê tông xi măng) RigidPav

 • RigidPav là chương trình chuyên dùng để thiết kế áo đường cứng cho đường, bãi...
 • Các tiêu chuẩn áp dụng: 3230/QĐ-BGTVT, 22TCN 223:1995
Tải về 
6 PreConC

Chương trình tính toán bê tông cốt thép ứng suất trước PreConc

 • PreConC đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả ngày 25/01/2016 của Cục Bản quyền tác giả;
 • PreConC là chương trình máy tính (Software) chuyên ngành xây dựng, dùng để phân tích sự làm việc của kết cấu bê tông cốt thép ứng suẩt trước, đặc biệt là đối với dạng căng trước như: dầm (dầm nhà ứng suất trước, dầm cầu ứng suất trước,...), cọc (cọc ly tâm, cọc vuông ứng suất trước, cọc ván ứng suất trước...);
 • Các tiêu chuẩn áp dụng: ACI 318-19, AASHTO LRFD 2017, TCVN 11823:2017, 22TCN 272-05
Tải về